header.jpg

..logotypy

Program Erasmus+ w Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu

PREZENTACJA

Od października 2019r. do końca grudnia 2020r. roku nasza szkoła uczestniczyć będzie w programie Erasmus+ (akcjaKA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego).

W ramach tego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczniowie klas II Technikum informatycznego, Technikum hotelarstwa oraz Technikum żywienia i usług gastronomicznych wezmą udział w miesięcznych praktykach zagranicznych u europejskich pracodawców, dzięki którym nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania swojego zawodu, uznawane w całej Europie.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w takim stażu zobligowani są do przedstawienia kompletu dokumentacji (tj. wniosek rekrutacyjny, formularz RODO oraz kserokopia dokumentacji potwierdzających kryteria równości szans).

Ponadto, każdy uczestnik procesu rekrutacji zobligowany jest do przystąpienia do testu językowego oraz testu kompetencji zawodowych, które przeprowadzone zostaną pod koniec października w każdej z klas (zgodnie z regulaminem rekrutacji zawartym w załączniku).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu zagranicznym oraz lista rezerwowa ogłoszone zostaną na stronie www szkoły, tj. technikumowidz.pl najpóźniej w dniu 6 listopada 2019 roku.

7 listopada 2019r.(czwartek), godz.16.00, odbędzie się spotkanie z uczniami z listy głównej oraz rezerwowej oraz z ich rodzicami. W ramach tego spotkania, koordynatorzy projektu Anna Dymerska i Małgorzata Tandecka przedstawią podstawowe informacje dotyczące praktyk oraz przygotowania się do nich, a także udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. Obecność obowiązkowa!

Podstawowe informacje o projekcie w skrócie

Czym jest program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu  na lata 2014-2020.

Został on opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Erasmus+ ma m.in. pomóc przezwyciężyć kryzys związany z bezrobociem, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców w Europie.

Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją  (więcej informacji na temat tego programu na stronie https://erasmusplus.org.pl/

Główny cel projektu

Program Erasmus + ma pomóc uczniom naszej szkoły w osiągnięciu odpowiednich kompetencji oraz poszerzeniu zakresu wiedzy i umiejętności w swojej branży, jak i nabyciu umiejętność adaptacji w europejskich warunkach społecznych i kulturowych. Dzięki temu będą mieli oni możliwość poznania nowych technik pracy oraz zdobędą doświadczenie oraz kompetencje zawodowe i językowe, potwierdzone uznawanymi w Europie certyfikatami Europass i Ecvet, co powinno mieć odzwierciedlenie w łatwości znalezienia pracy na rynku lokalnym i europejskim.

Rozpoczęcie projektu: 01/10/2019

Zakończenie projektu: 31/12/2020

Czas trwania projektu: 15 miesięcy

Tytuł projektu: "Trening czyni mistrza" - rola praktyk zagranicznych w rozwoju zawodowym i osobowym młodego przedstawiciela Unii Europejskiej

"Practice makes perfect"- an important role of internships abroad in personal and professional development of young European Union member.

 

Koordynatorzy projektu z naszej szkoły:

Anna Dymerska - nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Tandecka- nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w technikum hotelarstwa

 

Inni nauczyciele zaangażowani w przygotowanie kulturowo-językowe uczniów:

Sławomira Wierzbowska

Aleksandra Rybak –Hoduń

Michał Szamszon

Elżbieta Piskorska

Nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych oraz języków obcych nowożytnych.

 

Uczestnicy projektu-wybrani uczniowie klas II kształcący się w następujących zawodach:

Technik Hotelarstwa (II TH) – 18 osób

Technik Informatyk (II TI)- 18 osób

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych(II TŻ)- 18 osób

 

Miejsce i termin praktyk:

Klasa II TI- Portugalia (Braga), 29.02.2020 – 28.03.2020

klasa II TH – Hiszpania(Malaga), 02.05.2020-30.05.2020

klasa II TŻ- Wlochy (Rimini), 5.09.2020-3.10.2020

 

Opiekunowie w trakcie mobliności zagranicznych:

 

Portugalia:

Anna Dymerska, Michał Szamszon

Małgorzata Tandecka, Joanna Libiszewska

 

Hiszpania:

Anna Dymerska, Sławomira Wierzbowska

Małgorzata Tandecka, Elżbieta Piskosrka

 

Włochy:

Małgorzata Tandecka, Adam Ukleja

 Anna Dymerska, Aleksandra Rybak-Hoduń

 

 

 
Joomla templates by a4joomla